Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

College van bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Trevianum kent statutair als organen een raad van toezicht en een college van bestuur.

 

De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, het beleid van het college van bestuur, de algemene gang van zaken binnen de stichting, en de door haar in stand gehouden scholen.

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het college van bestuur. Dit college bestaat uit ten hoogste twee personen, van wie er één bestuurder is. Het college van bestuur heeft alle bevoegdheden die tot het bevoegd gezag behoren en niet door wet of statuten aan de raad van toezicht zijn toegekend. Tevens vervult het de functie van werkgever. Bij de vervulling van de taken en bevoegdheden richt het college van bestuur zich intern naar het doel, de grondslag en het belang van de door de stichting in stand gehouden scholen, en naar het belang van de samenleving. Naar externe partijen vertegenwoordigt het college van bestuur de stichting.

Op dit moment kent Trevianum een eenhoofdig college van bestuur. Onze bestuurder is de heer A.M.J. L'Herminez MPM.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen. Zij zijn:

De heer G.A. Göbbels (lid)
De heer drs. M.C.M. de Graaf (voorzitter)
De heer mr. P.J. Groos (lid)
Mevrouw mr. G.D. Jongen (lid)
De heer M. Lijssen RA (lid)
De heer R.W.A. Neilen MBA (lid)

Het bestuur en de Raad van Toezicht worden ondersteund door de bestuurssecretaris, mevrouw drs. H.J.M. Hornesch.

 

 

College van Bestuur / Algemene Directie

Stichting Trevianum behartigt de belangen van Trevianum scholengroep. Deze scholengroep omvat drie zelfstandige scholen, te weten havo Trevianum, atheneum Trevianum en gymnasium Trevianum. Binnen het grotere bestuurlijk verband van de scholengroep wordt op deze manier inhoud gegeven aan de kleinschaligheid van organisatie en onderwijs. Grootschaligheid in bestuurlijk opzicht maakt optimale inzet van personeel en middelen mogelijk, terwijl de drie afzonderlijke scholen een voor de individuele leerlingen kleinschalige leeromgeving creëren.

De onderwijskundige leiding van elke school berust bij een onderwijsdirecteur. Deze wordt ondersteund door een aantal coördinatoren die zowel in de onderbouw als de bovenbouw van de betreffende school werkzaam zijn.

De drie leden van de onderwijsdirectie staan onder leiding van het college van bestuur, door interne doelgroepen (medewerkers, leerlingen en ouders) bij voorkeur aangeduid als algemene directie. Door deze naamvoering wordt tot uiting gebracht dat zij eindverantwoordelijk is voor alle beleidsterreinen van de hele onderwijsorganisatie, Trevianum scholengroep. Integrale verantwoordelijkheid impliceert nauwe betrokkenheid bij alle interne processen en frequent, open overleg met alle functionarissen aan wie taken en bevoegdheden zijn gedelegeerd. Kortom, binnen Trevianum scholengroep is geen sprake van een bestuur op afstand, doch veeleer van een algemene directie die van nabij het reilen en zeilen van deorganisatie volgt.

A.M.J. L’Herminez MPM

bestuurder / algemeen directeur

Indien u contact zoekt met de algemene directie, kunt u contact op nemen met mevrouw Margot Dieteren (directiesecretaresse), tel. 046-420 69 65 of per mail, m.dieteren@trevianum.nl

Indien u contact zoekt met de Raad van Toezicht, kunt u contact op nemen met mevrouw drs. H.J.M. Hornesch (bestuurssecretaris), tel. 046-420 69 87 of per mail, h.hornesch@trevianum.nl